Opis

PODRUČJE PRIMJENE:
Dezinfekcijsko sredstvo u obliku tableta od 20g s više od 90% aktivnog klora koje sadrži trikloroizacianuronsku kiselinu, algicid za odstranjivanje svih tipova algi i flokulanta za bistrenje
vode. Zbog kombinacije sastojaka pogodan je za kompletan tretman manjih bazena. U vodi se topi polako i ravnomjerno bez obzira na tvrdoću vode, te je pogodan za dugotrajnu dezinfekciju i
pH neutralno reagira u vodi.

Biocidni pripravak.

UPUTE ZA UPORABU:
Tablete se doziraju se u skimmer ili specijalne plutajuće dozatore. Tablete se ne smiju dodavati
izravno u bazen jer mogu oštetiti dno bazena i uzrokovati gubitak boje.

Doziranje:
Maksimalni učinak postiže se u rasponu pH vrijednosti 7,2 – 7,6.
Tablete od 20 g: svakih 7-10 dana dodati 1 tabletu na 2m3 vode.
Količina slobodnog klora treba biti između 0,5 i 2mg/L i potrebno ju je provjeravati pomoću
odgovarajućih testova za određivanje pH i klora.

FIZIKALNA I KEMIJSKA SVOJSTVA:
Sadrži: 900 g/kg aktivnog klora
Agregatno stanje : krutina
Boja: bijeloplava
Topljivost: 12 g/l u vodi
pH 2,7-3,3

ROK UPOTREBE:
2 godine

MJERE ZAŠTITE:
Pri radu sa proizvodom MULTIFUNKCIONALNE TABLETE potrebno je koristiti osobna
zaštitna sredstva: zaštitne rukavice, zaštitne naočale i masku te zaštito odijelo.

POSTUPAK S OTPADOM:
Neiskorištena kemikalija i kontaminirana ambalaža predaje se na zbrinjavanje poduzeću ovlaštenom za zbrinjavanje opasnog otpada.

SKLADIŠTENJE:
Skladištiti u dobro zatvorenim originalnim spremnicima, u hladnom i dobro ventiliranom prostoru,
zaštićeno od izvora topline, iskrenja i otvorenog plamena. Odvod u podu ne smije biti usmjeren u
kanalizaciju i vodotoke. Držati odvojeno od hrane, pića i stočne hrane. Skladišni prostor označiti
sukladno Zakonu o kemikalijama.